Image-empty-state_edited.jpg

徐晓天(Xiaotian Xu)

Research Assistant

徐晓天(Xiaotian Xu)

Xiaotian Xu#, Xu Feng, Haipeng Lin, Tzung-May Fu, Yanxu Zhang*. Modeling the high mercury wet deposition in Southeastern US by WRF-GC, in prep.
Zhao, Yanbin; Zhang, Kun; Xu, Xiaotian#; Shen, Huizhong; Zhu, Xi; Zhang, Yanxu; Hu, Yongtao; Shen, Guofeng. Substantial changes in nitrate oxide and ozone after excluding meteorological impacts during the COVID-19 outbreak in mainland China. Environ. Sci. Tech. Letters, doi: 10.1021/acs.estlett.0c00304.