Shinichiro Fujimori; Tomoko Hasegawa; Kiyoshi Takahashi; Hancheng Dai; Jing-Yu Liu; Haruka Ohashi; Yang Xie; Yanxu Zhang; Tetsuya Matsui; Yasuaki Hijioka. Measuring the sustainable development implications of climate change mitigation. Environmental Research Letters. 2020, 15(8), 85004.